Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie „Twoje Lepsze Jutro”

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOBRZEGACH

OGŁASZA REKRUTACJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„TWOJE LEPSZE JUTRO”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zastosowanie aktywnych  form integracji wobec 30 osób z niepełnosprawnościami – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu białobrzeskiego w okresie do 31.05.2021 roku

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie powiatu białobrzeskiego oraz korzystające ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach i jednocześnie zaliczające się do osób z niepełnosprawnością, posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne uczestnictwo w różnorodnych formach wsparcia, wynikających z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, obejmujące m.in.:

  • diagnozę  indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,
  • pracę socjalną,
  • wyjazdowe treningi: kompetencji i umiejętności społecznych oraz kompetencji życiowych,
  • poradnictwo specjalistyczne m.in. psychologa, doradcy personalnego, lekarza psychiatry, coucha,
  • zajęcia zdrowotno-społeczne w ramach grup wsparcia,
  • wyjazdy aktywizacyjne ze zwiedzaniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej,
  • spotkania i wyjazdy integracyjne,
  • wyjazdowe warsztaty wizerunku, wizażu i stylizacji.

Działania realizowane będą na miejscu oraz w formie wyjazdowej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach

ul. Krakowska 28, 26-800 Białobrzegi

Tel. 48 360 02 24; e-mail: pcpr2@bialobrzegipowiat.pl;  https://pcprbialobrzegi.bip.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg