Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

NFZ BLIŻEJ PACJENTA

                                                                                                     

 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ oraz Starosta Powiatu Białobrzeskiego zapraszają w dniu 18 października 2019r. w godz. 9 - 15 do odwiedzenia stanowiska NFZ w siedzibie Starostwa

Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9

 

Na stanowisku będzie można:

 

  • potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne
  • uzyskać informacje o najkrótszych terminach leczenia
  • otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. EKUZ)
  • założyć Internetowe Konto Pacjenta (Profil Zaufany)

 

 

Karta EKUZ:

Taka karta potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych
w czasie tymczasowego po­bytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego,
w tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom
i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa człon­kowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współpłacenia, również ponosi takie koszty.

Internetowe Konto Pacjenta:

 

to internetowa aplikacja, dzięki której w szybki i bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o swoich danych medycznych takich jak:

ü  miejscach, w których możesz się leczyć,

ü  receptach i skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich,

ü  wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych
 oraz świadczeniach, których udzielono Ci w ramach NFZ,

ü  posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i podstawie tego prawa,

ü  składanych oświadczeniach o upoważnieniu osoby do dostępu do dokumentacji medycznej,

ü  wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych,

ü  wystawionych zaświadczeniach lekarskich w razie choroby i macierzyństwa,

ü  wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

dodatkowo:

ü  uzyskasz recepty niezbędne do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza,

ü  otrzymasz recepty od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu,
jak i po konsultacji telemedycznej, na odległość,

ü  upoważnisz innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji
o stanie Twojego zdrowia.

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg