Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist RPO WM 2014-2020, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

RPO WM 2014-2020

Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10

 

 

 

 

 

Powiat Białobrzeski realizuje projekt pn. „Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.2 Efektywność energetyczna.


Projekt realizowany jest w okresie od marca 2016 roku do września 2018 roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Białobrzegi.
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii.


Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów bezpośrednich i pośrednich projektu:
cele bezpośrednie:

 • zmniejszenie zużycia energii cieplnej,
 • redukcja kosztów funkcjonowania budynku ZOZ-ów,
 • poprawa jakości świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia – podniesienie komfortu użytkowania budynku ZOZ-ów przez mieszkańców,
 • poprawa komfortu cieplnego budynku,
 • poprawa warunków higieniczno-sanitarnych,
 • poprawa komfortu pracy personelu medycznego oraz warunków leczenia pacjentów.

cele pośrednie:

 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego powiatu,
 • podniesienie jakości życia mieszkańców,
 • poprawa estetyki i stanu architektonicznego obiektów użyteczności publicznej,
 • podniesienie atrakcyjności powiatu poprzez wypromowanie wizerunku powiatu jako ekologicznie przyjaznego,
 • upowszechnianie i promowanie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej i indywidualnych na terenie powiatu.

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10” przewiduje realizację następujący zadań:

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • budowę instalacji fotowoltaicznej,
 • budowę instalacji solarnej,
 • budowę instalacji pompy ciepła,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • termomodernizację stropodachu z użyciem wełny mineralnej oraz wymianę konstrukcji więźby i poszycia dachu,
 • wymianę oświetlenia na LED,
 • kompleksową wymianę instalacji c.o.,
 • termoizolację i hydroizolację ścian fundamentowych przy gruncie,
 • remont schodów zewnętrznych i szachty,
 • budowę instalacji odgromowej.


W wyniku realizacji prac termomodernizacyjnych poprawa efektywności energetycznej dla energii pierwotnej wynosi 68,98%, a dla energii końcowej w stosunku do stanu istniejącego wynosi 72,82% (a redukcja emisji CO2 wynosi 78,10%). W związku z tym warunek poprawy efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej o co najmniej 25% w odniesieniu do stanu sprzed realizacji projektu zostanie spełniony przez przedmiotowy budynek poddany pracom termomodernizacyjnym.  


Wartość całkowita projektu wynosi 3 000 000,00 zł, w tym koszty kwalifikowane 2 151 825,52 zł i koszty niekwalifikowane 848 174,48 zł. Wartość dofinansowania to 80 % kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, tj. 1 721 460,41 PLN. Pozostała kwota w wysokości 1 278 539,59 PLN zostanie pokryta ze środków Powiatu Białobrzeskiego w udziale 82,90% oraz Gminy Białobrzegi w udziale 17,10%.

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg