Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Wydział Administracyjny i Rozwoju - Wydział Administracyjny i Rozwoju, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Wydział Administracyjny i Rozwoju

Wydział zapewnia realizację zadań:

 

1. W zakresie funkcjonowania Starostwa:

 1. prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,
 2. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
 3. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 4. opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty, prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
 5. opiniowanie pod względem organizacyjnym projektów porozumień i umów w zakresie spraw powierzanych innym jednostkom oraz zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek, prowadzenie stosownych rejestrów.
 6. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw

2. W zakresie archiwum:

 1. przechowywanie dokumentacji powstającej w działalności Starostwa,
 2. zapewnienie odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą powstałej oraz nadsyłanej i składowanej w Starostwie dokumentacji,
 3. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. W zakresie skarg i wniosków:

 1. przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg i wniosków,
 2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, w którym rejestrowane są  skargi i wnioski kierowane do Starosty oraz przyjmowane przez Starostę, Wicestarostę i pozostałych pracowników w ramach osobistej interwencji interesanta lub składane pisemnie do Rady lub Zarządu oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w tych sprawach,
 3. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski do podpisu Starosty,
 4. sporządzanie na żądanie analizy skarg i wniosków.

4. W zakresie promocji Powiatu:

 1. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej,
 3. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu w kraju i za granicą,
 4. monitoring publikacji o Powiecie w środkach masowego przekazu,
 5. organizowanie przedsięwzięć i imprez o charakterze promocyjnym lub wizerunkowym,
 6. udział w obcych imprezach o charakterze promocyjnym,
 7. współpraca z mediami.

5. W zakresie rozwoju gospodarczego:

 1. przygotowywanie materiałów w zakresie opracowania „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu ” oraz „Planu rozwoju lokalnego Powiatu”,
 2. utrzymywanie stałego kontaktu z przedsiębiorcami,
 3. podejmowanie działań wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 4. prowadzenie banku ofert kooperacyjnych i inwestycyjnych,
 5. pozyskiwanie nowych inwestycji i obsługa robocza potencjalnych inwestorów,
 6. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele promocji i rozwoju Powiatu,
 7. koordynowanie współpracy z partnerami zagranicznymi na podstawie przyjętych umów.

6. W zakresie informacji publicznej:

 1. prowadzenia serwisu internetowego www.bialobrzegipowiat.pl ,
 2. współpraca z administratorami innych stron www w zakresie umieszczania informacji o Powiecie oraz ich aktualizacja,

7. W zakresie programów rozwoju:

 1. monitorowanie programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej dla określenia możliwości pozyskania wsparcia i uczestnictwa, w  tym wyszukiwanie i dopasowywanie odpowiednich wniosków na potrzeby Powiatu,
 2. koordynacja działań związanych z przygotowywaniem projektów przez wydziały Starostwa i podległe jednostki organizacyjne Powiatu,
 3. prowadzenie procedury przyjmowania wniosków na dofinansowanie konkursów oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski
 4. występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych,
 5. przygotowywanie projektów wniosków o dotacje, pożyczki i kredyty,
 6. współpraca z instytucjami wdrażającymi mająca na celu uzyskanie akceptacji złożonych wniosków, nadzorowanie realizacji programów i zawartych umów.

8. W zakresie inwestycji:
Nadzorowanie i prowadzenie powiatowych inwestycji, w tym:

 1. sporządzanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji prowadzonych przez Powiat,
 2. prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynków Starostwa wykonywanie czynności dotyczących realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzony plan finansowy oraz zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego,
 3. przygotowywanie dokumentacji prawnej i projektowej oraz projektów umów o realizację inwestycji,
 4. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji,
 5. nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego,
 6. prowadzenie rozliczeń realizowanych inwestycji,
 7. egzekwowanie wszelkich zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi.

9. W zakresie zamówień publicznych:

 1. kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,
 2. udzielanie zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi,
 3. występowanie w imieniu zamawiającego do Urzędu Zamówień Publicznych,
 4. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych.
 5. organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie mienia Powiatu za wyjątkiem nieruchomości.
 6. przeprowadzanie konkursów i postępowań na zlecanie zadań z zakresu pożytku publicznego,
 7. występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 8. akceptacja projektów umów zawieranych przez Powiat pod względem zgodności z PZP.
 9. opisywanie faktur pod względem zgodności merytorycznej i PZP.

10. W zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

 1. przygotowywanie i realizacja rocznego programu współpracy Powiatu z  organizacjami pożytku publicznego oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 2. sporządzanie umów z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 3. analizowanie pod wzglądem merytorycznym rozliczania dotacji przyznawanych przez Radę.

11. W zakresie spraw obywatelskich:

 1. przygotowania projektów decyzji o wydaniu zwłok w celach   badawczych szkołom wyższym,
 2. powoływania innych niż lekarze osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny,
 3. wydawania zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa – w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym,

12. W zakresie spraw gospodarczych:

 1. administrowanie budynkami Starostwa,
 2. gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa,
 3. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym  Starostwa oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
 4. prenumerowanie prasy i wydawnictw,
 5. przygotowywanie umów ryczałtów samochodowych dla pracowników Starostwa i  kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz prowadzenie stosownego rejestru.

13. W zakresie informatyzacji:

 1. koordynacja działań z zakresu informatyki w Starostwie,
 2. opracowywanie planów finansowych dotyczących informatyzacji w Starostwie i ich realizacja,
 3. zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
 4. zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej
 5. zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie,
 6. wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa,
 7. organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego,
 8. pomoc komórkom organizacyjnym Starostwa w zakresie informatyzacji.
 9. realizacja zadań określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,
 10. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa i udostępnianie danych,
 11. administrowanie domeną bialobrzegipowiat.pl
 12. obsługa poczty elektronicznej Starostwa,
 13. realizacja zadań określonych w ustawie o podpisie elektronicznym.

14. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

 1. załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami w uzgodnieniu z Sekretarzem,
 2. wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,
 3. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
 4. zarządzanie tablicami ogłoszeń,
 5. prowadzenie ewidencji aktów prawa miejscowego,

15. W zakresie inwentaryzacji:

 1. ustalanie składu zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie,
 2. powoływanie komisji oceny przydatności składników majątku ruchomego w Starostwie z przeznaczeniem do dalszego użytkowania lub zakwalifikowania go do kategorii majątku zbędnego lub zużytego,
 3. powoływanie komisji likwidacyjnej w celu przeprowadzenia likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Starostwie,
 4. gospodarowanie środkami ruchomymi Starostwa w okresach między ustawowo określonymi terminami przeprowadzenia inwentaryzacji i współpraca z Wydziałem Finansowym.

16. W zakresie rzeczy znalezionych: 

 1. przyjmowanie wiadomości o znalezieniu rzeczy zgubionych,
 2. przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 3. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów dotyczących rzeczy znalezionych.

17. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej:

 1. prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Starostwie,
 2. prowadzenie spraw wypadków przy pracy,
 3. wstępne szkolenie BHP pracowników,
 4. inicjowanie zmian poprawiających stan BHP,
 5. kontrola stanu BHP w jednostkach organizacyjnych Powiatu i właściwych służbach, inspekcjach i strażach,
 6. udzielanie porad jednostkom organizacyjnym Powiatu w zakresie spraw BHP.

18. W zakresie działalności socjalnej:

 1. organizowanie działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

19. Zarządzanie halą sportową przy ul.  Reymonta 13a wraz z przynależną infrastrukturą techniczną.
20. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw
21. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane  z zadaniami wydziału.

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg