Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział zapewnia realizację zadań w zakresie:

 

1. W zakresie prawa wodnego:

 1. ustalanie linii brzegu dla wód innych niż morskie wody wewnętrzne, wody graniczne i śródlądowe drogi wodne,
 2. nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów na wałach przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 metry od stopy wału,
 3. nakazywanie przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu pewnych robót i czynności,
 4. ustanawianie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb pomiarowych,
 5. nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z ustanowionej strefy ochronnej urządzeń pomiarowych,
 6. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, stwierdzanie wygaśnięcia, cofanie, ograniczanie,
 7. zatwierdzanie statutu spółki wodnej,
 8. włączanie zakładów do spółki wodnej,
 9. określanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej przez osoby nie będące jej członkami lub przyczyniające się do zanieczyszczania wody,
 10. orzekanie o nieważności uchwał organów spółki wodnej, sprzecznych z prawem lub statutem,
 11. rozwiązywanie zarządu spółki wodnej,
 12. ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej,
 13. rozwiązywanie spółki wodnej,
 14. zwracanie organom spółki wodnej uwagi na konieczność podwyższenia wysokości składek lub innych świadczeń,
 15. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
 16. wyznaczanie likwidatora spółki wodnej po jej rozwiązaniu uprzednio podjętą decyzję, występowanie z wnioskiem o wykreślenie zlikwidowanej spółki wodnej z katastru wodnego,
 17. stwierdzanie przejęcia stanowiącego własność Skarbu Państwa wód i gruntów nimi pokrytych w trwały zarząd urzędów morskich, regionalnych zarządów gospodarki wodnej i parków narodowych,
 18. ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody, obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
 19. ustalanie decyzją podziału kosztów poniesionych w związku z regulacją wód,
 20. ustalanie decyzją zakresów i terminów wykonywania obowiązków
 21. utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 22. wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w gospodarce wodnej z możliwością unieruchomienia decyzją lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań oraz wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności,
 23. ustalanie decyzją wysokości odszkodowania będącego przedmiotem wydanego pozwolenia wodnoprawnego,
 24. orzekanie o wygaśnięciu dotychczasowych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzanie ścieków,
 25. nakładanie decyzją obowiązku dostosowania istniejących urządzeń wodnych do wymagań Prawa wodnego,
 26. zatwierdzanie instrukcji utrzymania istniejącego systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 27. przygotowywanie projektów uchwał wprowadzających powszechne korzystanie z wód innych niż objęte takim korzystaniem.

2. W zakresie gospodarki odpadami:

 1. przygotowywanie opinii dla Zarządu w sprawie projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz projektu Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,
 2. wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 3. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne,
 4. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
 5. wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
 6. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów oraz odkupu lub unieszkodliwiania odpadów.
 7. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla wytwórcy – prowadzącego instalację,
 8. wydawanie zezwoleń na  przetwarzanie  (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów,
 9. wydawanie zezwoleń na zbieranie  odpadów,
 10. wydawanie zezwoleń na transport odpadów,
 11. prowadzenie rejestru prowadzących transport odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów,
 12. odmawianie, w określonych przypadkach, wydania zezwolenia  na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 13. wzywanie posiadacza odpadów do niezwłocznego zaniechania naruszeń w razie, gdy narusza on przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 14. prowadzenie postępowań dotyczących cofnięcia lub ograniczenia wydanych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami,
 15. prowadzenie postępowań dotyczących cofnięcia lub ograniczenia wydanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 16. nakładanie w drodze decyzji wydanej z urzędu na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadku, w tym obowiązku przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów,
 17. przekazywanie kopii wydanych decyzji na zbieranie, i transport odpadów marszałkowi województwa, wojewódzkiemu  inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtom i burmistrzom,
 18. wprowadzanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacji o wydanych przez organ zezwoleniach na zbieranie, transport oraz przetwarzanie odpadów.

3. W zakresie ochrony środowiska:

 1. przygotowywanie projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz sporządzanie co 2 lata raportu z jego wykonania,
 2. opiniowanie projektów gminnych programów ochrony środowiska,
 3. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, które są w posiadaniu organu,
 4. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 5. tworzenie programów celem przestrzegania standardów jakości środowiska w formie aktu prawa miejscowego,
 6. opiniowanie projektów uchwał Marszałka Województwa w sprawie programu ochrony powietrza,
 7. opiniowanie, określonego w drodze rozporządzenia, planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie,
 8. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie zakazu lub ograniczenia używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących,
 9. sporządzanie co 5 lat map akustycznych środowiska na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska,
 10. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania,
 11. wydawanie decyzji o obowiązku dodatkowego prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych,
 12. przyjmowanie i analizowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji, przedstawianych przez prowadzących instalację i użytkowników urządzeń,
 13. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a może negatywnie oddziaływać na środowisko,
 14. wydawanie decyzji, określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 15. udzielanie pozwoleń zintegrowanych,
 16. dokonywanie z urzędu analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych, co najmniej raz na 5 lat oraz wtedy, jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach,
 17. udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 18. przenoszenie, na wniosek zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji, praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji,
 19. wydawanie z urzędu decyzji stwierdzających wygaśniecie pozwoleń, cofanie lub ograniczanie pozwoleń w przypadkach przewidzianych prawem ochrony środowiska,
 20. zobowiązywanie, w określonych przypadkach, podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 21. nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska, w przypadku jego negatywnego oddziaływania na środowisko, obowiązków:
  a) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
  b) przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 22. nakładanie na podmiot – w razie braku możliwości wyegzekwowania działań – obowiązku uiszczenia na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i  gospodarki wodnej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z  naruszenia stanu środowiska,
 23. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu,
 24. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 25. występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań będących w kompetencji organu,
 26. wnioskowanie do Marszałka Województwa o opinię wojewódzkiej komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko w zakresie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 27. prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi, w ramach państwowego monitoringu środowiska,
 28. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowych ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
 29. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w określonych przypadkach,
 30. udzielanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji.

4. W zakresie rybactwa śródlądowego:

 1. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb oraz wydawanie zaświadczeń zainteresowanym osobom,
 2. wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,
 3. wnioskowanie o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażanie zgody na  utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa,
 4. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

5. W zakresie geologii:

 1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych w zakresie objętym kompetencją organu,
 2. wydawanie decyzji określającej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w określonych przypadkach,
 3. wydawanie decyzji ustalającej należną opłatę eksploatacyjną w razie niedopełnienia przez przedsiębiorców obowiązków określonych w ustawie,
 4. ustalanie opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,
 5. ustalanie opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo zatwierdzonego projektu robót geologicznych,
 6. przenoszenie za zgodą przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja została wydana, koncesji na rzecz innego podmiotu,
 7. wydawanie decyzji o cofnięciu koncesji bez odszkodowania,
 8. wygaszanie koncesji,
 9. zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złóż kopalin, dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich w drodze decyzji,
 10. przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej,
 11. zatwierdzanie projektów prac robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji,
 12. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 13. gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie informacji geologicznych,
 14. przyjmowanie pisemnego zawiadomienia od osób fizycznych zamierzających podjąć wydobywanie piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych, które jest możliwe jeżeli jednocześnie: wydobycie będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym oraz nie naruszy przeznaczenia nieruchomości,
 15. ustalanie zasobów ujęć wód podziemnych, w tym ujęć źródeł naturalnych i odwodnień budowlanych, jeżeli udokumentowane zasoby lub przewidywana wydajność nie przekracza 50 m3/h,
 16. działania w sprawach dotyczących warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin pospolitych ze złóż oraz w  związku z zakończeniem odwadniania lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych – na powierzchni nie przekraczającej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3
 17. wydawanie, w uzasadnionych sytuacjach, decyzji nakazujących dokonanie obmiaru wyrobisk i przedłożenie, w uzasadnionych sytuacjach, decyzji nakazujących dokonanie obmiaru wyrobisk i przedłożenie operatu ewidencyjnego w terminie innym niż określono w ustawie,
 18. udzielanie zezwoleń na zmianą kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin pospolitych ze złóż na powierzchni nie przekraczającej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3,
 19. odmawianie udzielenia koncesji, jeżeli zamierzona działalność narusza wymagania ochrony środowiska, w tym związane z racjonalną gospodarką złożami kopalin, również w zakresie wydobycia kopalin towarzyszących, bądź uniemożliwia wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem.
 20. wprowadzanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacji o wydanych przez organ koncesji na wydobywanie kopalin.

6. W zakresie łowiectwa:

 1. wyrażanie zgody – poza polowaniami i odłowami – na płoszenie, chwytanie, przetrzymywanie, ranienie i zabijanie zwierzyny w szczególnych przypadkach,
 2. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii Wójta, Burmistrza oraz właściwej Izby Rolniczej,
 3. wydawanie decyzji w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim o odłowie lub  odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,
 4. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

7. W zakresie leśnictwa:

 1. sprawowanie nadzoru nad gospodarkę leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 2. wydawanie decyzji dla właścicieli lasów, na wykonanie określonych zadań w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 3. zarządzanie z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych oraz w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów, na koszt właściwych nadleśnictw,
 4. wydanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zabiegów, powstałych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz   w  przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego – w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – koszty zagospodarowania i  ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa,
 5. wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, po zaopiniowaniu przez Wójta lub Burmistrza,
 6. cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna,
 7. wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub  wniosków właścicieli lasów w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
 8. nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 9. wydawanie decyzji na wniosek właściciela lasu w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu, wyłącznie w przypadkach losowych,
 10. wydawanie decyzji nakazowych właścicielowi lasu, jeżeli nie wykonuje zadań i  obowiązków określonych w ustawie, albo nie wykonuje zadań zawartych w  uproszczonym Planie Urządzenia Lasu lub decyzji, o której mowa w ustawie o lasach,
 11. wnioskowanie do Starosty o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru po uzgodnieniu z właścicielem lasu i zaopiniowaniu przez Radę Gminy, lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 12. zlecanie wykonania planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
 13. zlecanie inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, o której mowa w ustawie o lasach,
 14. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,
 15. zatwierdzanie inwentaryzacji stanu lasu,
 16. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego,
 17. zatwierdzanie uproszczonego planu zagospodarowania jeżeli zagospodarowanie dotyczy lasów, gruntów leśnych albo nieużytków przeznaczonych do zalesienia, wprowadzanie w przedstawionych planach oraz w regulaminie zmian i uzupełnień uzasadnionych względami gospodarczymi,
 18. przygotowywanie wniosków o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

8. W zakresie ochrony przyrody:

 1. prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
 2. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt należących do gatunków polegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
 3. popularyzacja ochrony przyrody,
 4. opiniowanie projektu planu ochrony przyrody,
 5. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy, naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew lub krzewów,
 6. wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów(w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie przyrody), usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,, zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, z terenu nieruchomości będących własnością gminy.

9. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych :

 1. rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby oraz przygotowywanie projektu decyzji w sprawie rekultywacji gruntów,
 2. prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony i rekultywacji gruntów.
 3. wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi zalesienia, zadrzewienia lub  zakrzewienia gruntów lub  założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
 4. naliczenie odszkodowania za szkody wynikające ze zmniejszenia produkcji roślinnej, wynikłej z wykonania nakazu, o którym mowa w  punkcie poprzednim,
 5. zapewnianie prowadzenia co 3 lata dla gruntów położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych wokół zakładów przemysłowych, badań poziomu skażenia gleb i roślin,
 6. naliczanie opłat w przypadkach stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy,
 7. kontrola stosowania przepisów ustawy.

10. W zakresie spraw innych:

 1. wydawanie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Roślin polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia w przypadkach bezpośrednich zagrożeń fitosanitarnych,
 2. wydawanie, w przypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego, polecenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

11. Zadania w zakresie geologii Wydział realizuje przy pomocy Geologa Powiatowego.
12. Inne sprawy merytorycznie związane z zadaniami wydziału.

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg