Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu - Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU

 

Wydział zapewnia realizacje zadań z zakresu edukacji, zdrowia, kultury                   i sportu:

 

Pracą wydziału kieruje Naczelnik wydziału. Wydział zapewnia realizację zadań z zakresu edukacji, zdrowia,  kultury i sportu:

 

1. W zakresie edukacji:

 

1)      współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie spraw związanych z edukacją;

2)      realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz
 z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo – wychowawczych w tym szkolnych schronisk młodzieżowych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,  poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, w tym placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

3)      analiza zgodności przyznanej subwencji oświatowej ze sprawozdawczością ze szkół
i placówek oświatowych oraz ewentualne składanie wniosków o korektę wysokości subwencji;

4)      prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, kompletowaniem i składaniem wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z corocznejrezerwy;

5)      prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół lub placówek prowadzonych przez Powiat Białobrzeski;

6)      przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych;

7)      prowadzenie spraw związanych z procedurą przekształcenia lub likwidacji szkół lub placówek prowadzonych przez Powiat Białobrzeski;

8)      realizowanie zadań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski;

9)      prowadzenie spraw związanych z powierzeniem i odwoływaniem ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;

10)  prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;

11)  wspomaganie działania kierowników szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i administracyjnych;

12)  prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży na podstawie orzeczeń zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły
lub placówki odpowiedniej dla realizacji danej formy kształcenia;

13)  prowadzenie spraw z zakresu umieszczania dzieci i młodzieży z terenu powiatu
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

14)  sporządzanie projektów porozumień dotyczących powierzenia zadań z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych;

15)  wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne;

16)  prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

17)  prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;

18)  obsługa merytoryczna dotacji dla szkół i placówek niepublicznych;

19)  realizacja praw i obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela w szkołach
i placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym;

20)  przygotowywanie sprawozdań z zakresu oświaty;

21)  prowadzenie oświatowych baz danych oraz ich aktualizowanie w oparciu o przepisy ustawy o systemie informacji oświatowej;

22)  współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych w ustawie                       o systemie oświaty;

23)  przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu Białobrzeskiego oraz zarządzeń Starosty w zakresie oświaty;

24)  prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem organizacji szkół i placówek oświatowych;

25)  współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Białobrzeski;

26)  prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

27)   dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;

28)  organizacja wydarzeń przyznania nagród Starosty dla najlepszych absolwentów
i uczniów szkół powiatu białobrzeskiego z okazji zakończenia edukacji i roku szkolnego.

29)  wykonywanie czynności w ramach realizacji regulaminuprzyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat Białobrzeski.

 

2. W zakresie sportu:

 

1)     przygotowywanie i nadzór nad organizacją powiatowego kalendarza zawodów sportowych rangi mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

2)     prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Starosty Powiatu Białobrzeskiego w dziedzinie sportu;

3)     organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;

4)     prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania na zakup nagród rzeczowych na imprezy sportowe odbywające się na terenie powiatu;

5)     prowadzenie spraw związanych z realizacją programów w zakresie sportu dzieci i młodzieży;

6)     przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu w zakresie sportu.

 

 3. W zakresie kultury:

 

1)     opracowanie i przygotowanie kalendarza wydarzeń kulturalnych;

2)      prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej
oraz tworzeniem i prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;

3)     organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, okolicznościowych i innych realizowanych na terenie powiatu i poza nim;

4)     współorganizacja wydarzeń kulturalnych z instytucjami kultury działającymi
na obszarze powiatu;

5)     umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów określonych ustawą o ochronie zabytków;

6)     prowadzenie rejestru instytucji kultury utworzonych przez powiat;

7)      ustanawianie społecznych opiekunów zabytków;

8)     przygotowywanie projektów uchwał w zakresie kultury i ochrony zabytków.

 

 1. W zakresie zdrowia:

 

1)     prowadzenie dokumentacji wynikającej z bieżącej działalności Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o.,

2)     współpraca z innymi podmiotami działającymi w sferze ochrony zdrowia;

3)     realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia (konferencje, badania, porady lekarskie, szkolenia);

4)     prowadzenie spraw związanych z ustaleniem godzin pracy aptek ogólnodostępnych
 na terenie powiatu;

 

 1. Opracowywanie artykułów prasowych na stronę internetową powiatu oraz do mediów
  z realizacji wydarzeń organizowanych przez wydział.
 2. Opracowywanie budżetu w zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu, będących w kompetencji wydziału.

 

 

 

 

EDUKACJA

 

P L A C Ó W K I    O Ś W I A T O W E

Publiczne przedszkola 4

Niepubliczne przedszkola 1

Publiczne szkoły podstawowe 20

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1

Szkoły specjalne 2

Szkoły niepubliczne 2

 

WYKAZ SZKÓŁ, PRZEDSZKOLNI,SZKÓŁ SPECJALNYCH W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM

L.p.

NAZWA SZKOŁY

ADRES

NR TEL./FAX

E-MAIL

DYREKTOR

1.

Liceum Ogólnokształcące

im. Armii Krajowej

w Białobrzegach

ul. Targowicka 3

26-800 Białobrzegi

48 613-26-64

fax: 48 613-42-44

loak@bialobrzegipowiat.pl

Iwona Śliwa

2.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica w Białobrzegach

 

ul. Żeromskiego 86

26-800 Białobrzegi

48 613-27-10

 

sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl

Iwona Matysiak

3.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

„Siódemka” w Białobrzegach

ul. Targowicka 3

26-800 Białobrzegi

48 613-26-64

fax: 48 613-42-44

gimnazjumsiedem@onet.pl

Anna Zasławska

4.

PSP nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Białobrzegach

ul. Rzemieślnicza 21/31

26-800 Białobrzegi

48 613-23-11

pspken@wp.pl

Jolanta Plesiewicz

5.

PSP

w Suchej

Sucha, ul. Szlachecka 88a

26-800 Białobrzegi

48 613-22-80

psp.sucha@interia.pl

Anna Owczarska

6.

PSP im. Marii Konopnickiej

w Olkowicach

Olkowice 23

26-803 Promna

48 615-30-22

psp.olkowice@op.pl

Joanna Wałach

7.

PSP im. Tadeusza Kierzkowskiego

w  Promnie

Promna-Kolonia 39

26-803 Promna

48 615-10-06

psppromna@poczta.onet.pl

Beata Radecka

  8.

Zespół Placówek Oświatowych

w Przybyszewie

ul. Władysława Rosłońca 5

26-803 Promna

48 615-21-59

606-930-701

pspprzybyszew@op.pl

Agnieszka Kaszewska

9.

PSP im. Henryka Sienkiewicza

w Rogolinie

Rogolin 4a

26-807 Radzanów

48 613-63-23

sekretariat@psprogolin.pl

Edyta Sztyler

10.

PSP im. Dionizego  Feliksa Czachowskiego w Bukównie

Bukówno 3

26-807 Radzanów

48 613-62-10

spbukowno@op.pl

Magdalena Sikora

11.

PSP im. Janusza Korczaka

w Czarnocinie

Czarnocin 58

26-807 Radzanów

48 613-63-44

pspczarnocin@wp.pl

Tomasz Iwańczyk

12.

PSP im. Dionizego Czachowskiego

w Stromcu

ul. Radomska 27

26-804 Stromiec

48 619-10-45

pspstromiec@interia.pl

Leszek Molga

  13.

PSP im. Jana Pawła II

w Bobrku

Bobrek-Kolonia 24

26-804 Stromiec

48 619-10-06

beatakomorek@tlen.pl

Beata Komorek

14.

PSP im. Armii Krajowej

w Bożem

Boże 1

26-804 Stromiec

48 619-21-28

szkolaboze@interia.pl

Anna Kaczmarczyk

15.

PSP im. Tadeusza Kościuszki

w Podlesiu Dużym

Podlesie Duże 71

26-804 Stromiec

48 619-51-19

psppodlesie@gmail.com

Edyta Zając

 16.

PSP im. Ks. Kazimierza Kniedziałkowskiego w Dobieszynie

Dobieszyn 45 A

26-804 Stromiec

48 619-51-47

pspdobieszyn@gazeta.pl

Sławomira Jędrych

17.

PSP im.bł .ks.prof. Franciszka Rosłańca

w Wyśmierzycach

ul. Adama  Mickiewicza 4

26-811 Wyśmierzyce

48 615-73-38

psp@wysmierzyce.pl

Beata Górnicka

 

  18.

 

 

 PSP w Kostrzyniu

 

Kostrzyń 66a

26-811 Wyśmierzyce

 

48 615-61-41

 

pspkostrzyn@wp.pl

 

Teresa Miros

19.

PSP im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Starej Błotnicy

Stara Błotnica 49

26-806 Stara Błotnica

48 619-69-45

pspstarablotnica@starablotnica.pl

Anna Siwiec

  20.

PSP im. Marii Konopnickiej

w Starym Goździe

Stary Gózd  91

26-806 Stara Błotnica

48 619-80-05

zsgstarygozd@starablotnica.pl

Anna Ziomek

21.

PSP im. Adama Mickiewicza

w Kaszowie

Kaszów 37

26-806 Stara Błotnica

48 619-70-27

pspkaszow@op.pl

Grażyna Jesionek

  22.

PSP im. Biskupa Jana Chrapka

w Starych Sieklukach

Stare Siekluki 54

26-806 Stara Błotnica

48 619-80-04

pspsiekluki@starablotnica.pl

Krystyna Sobień

                                                                                          

    Szkoły niepubliczne

 

1.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Dla Młodzieży „Siódemka”

Białobrzegi

26-800 Białobrzegi

534 758 373

zso.siedem@gmail.com

Daria Lisiewska

  2.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Dla Dorosłych „Siódemka”

Białobrzegi

26-800 Białobrzegi

534 758 373

zso.siedem@gmail.com

Daria Lisiewska

                                                                                                  

                                                                                                     Szkoły Specjalne

 

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa

Specjalna w Adamowie

Adamów 30

26-803 Promna

500 057-530

adamowpsps@wp.pl

Edyta Pietrzak

2.

Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa

Specjalna Przysposabiająca do Pracy

w Adamowie

Adamów 30

26-803 Promna

500 057-530

adamowpsps@wp.pl

Mirosław Nowicki

                                                                                                                       Przedszkola

 

1.

Publiczne Przedszkole nr. 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

ul. Targowicka 1

26-800 Białobrzegi

48 613-26-50

przedszkolenr1bialobrzegi@wp.pl

Renata Wielgus

  2.

Publiczne Przedszkole  nr. 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach

ul. Konopnickiej 1

26-800 Białobrzegi

48 613 27 04

publiczneprzedszkolenr2@poczta.

onet.pl

Anna Siurnik

3.

Publiczne Przedszkole

w Wyśmierzycach

ul. Adama Mickiewicza 75

26-811 Wyśmierzyce

48 615 70 13

ppwysmierzyce@wp.pl

Bożena Pankowska

4.

Zespół  Placówek Oświatowych

w Przybyszewie Przedszkole Samorządowe w Przybyszewie

ul. Władysława Rosłańca 5

Przybyszew, 26-803 Promna

48 615 21 59

pspprzybyszew@op.pl

Agnieszka Kaszewska

  5.

Niepubliczne Przedszkole „Promyczek „ i Żłobek

w Białobrzegach

ul. Kościelna 93 F

26-800 Białobrzegi

725 010 233

buiro@przedszkolepromyczek.net

Agnieszka Kornet

 

 

 
  Wzór podania o skierowania dziecka do szkoły
  Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
  PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH
  PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII
  PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
  WNIOSEK O SKIEROWANIE DZIECKA DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII
 

KULTURA

 

BIBLIOTEKI 

NA TERENIE POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

 

Lp.

Biblioteki

Telefon

Adres

1.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi

- Filia w Suchej

- Filia w Szczytach

(48) 613-26-35

ul. Kościelna 31

26-800 Białobrzegi

2.

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach

 

(48) 613 24 35

ul. Krakowska 56

26-800 Białobrzegi

3.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy

- Filia w Starym Goździe

 

(48) 619 70 96

Stara Błotnica 23

26-806 Stara Błotnica

4.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Falęcicach

 

(48) 615 10 48

Falęcice 41

26-803 Promna

5.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przybyszewie

 

(48) 615 21 72

Przybyszew ul. Gościniec 3

26-803 Promna

6.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu

 

(48) 389 53 35

ul. Piaski 2

26-804 Stromiec

7.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie

 

(48) 613 63 62 w.29

Radzanów 92

Radzanów 26-807

8.

  Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna  w Wyśmierzycach

(48) 615 70 03

w. 113

ul. Mickiewicza 75

26-811 Wyśmierzyce

 

Najważniejsze imprezy kulturalne i sportowe, których organizatorem jest Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

1. Konkursy recytatorskie: Mały Konkurs Recytatorski, Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
2. Białobrzeski Festiwal Piosenki.
3. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
4. Akcja Bezpieczne Ferie i Bezpieczne Wakacje.
5. Konkurs plastyczny „Moda na życie wolne od uzależnień” w ramach akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki.
6. Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce dla szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
7. Mistrzostwa Powiatu w: czwórboju lekkoatletycznym, trójboju lekkoatletycznym, sztafetowych biegach przełajowych, indywidualnych biegach przełajowych, unihokeju, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce koszykowej oraz tenisie stołowym.
8. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce strażackiej.
9. Konkurs na projekt kartki świątecznej.

 

 

 

Procedura uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/ zainicjować sprawę:

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego  ( Starostwo Powiatowe w Białobrzegach).

Uwagi:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Starosta Białobrzeski wydaje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełnione zobowiązania, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( dz. U. z 2018 r. poz. 966 z późn. zm.)- jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres  dłuższy niż 3 miesiące.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ja zlikwidować z końcem roku szkolnego .W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

 

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 • nazwę organu , który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki
 • datę i numer wpisu do ewidencji
 • nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki
 • osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę
 • adres szkoły lub placówki
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

Podstawa Prawna:

Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (plik do pobrania)

Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:

 • statut szkoły lub placówki
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
 • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzące ( odpis z Krajowego Rejestru Sądowego- osoba prawna)
 • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami ( np. umowa najmu)
 • informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu ( w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe) 

- możliwość realizacji innych zadań statutowych

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy

 • potwierdzone za zgodność z oryginałem pozytywną opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

 • zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej ( art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy prawo Oświatowe) w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej
 • pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe
 • w przypadku osoby fizycznej można dołączyć oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie to zawiera zgodę osoby fizycznej lub osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki.

W przypadku zmiany osoby prowadzącej szkołę lub placówkę:

wniosek o zmianę składa osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany osoby prowadzącej. Zmiana osoby prowadzącej szkołę lub placówkę następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.

  WNIOSEK_o_dokonanie_zmiany_wpisu_w_ewidencji__szkół_w powiecie białobrzeskim
  Wniosek_o_nadanie_szkole_niepublicznej_uprawnień_szkoły_publicznej (1)
  WNIOSEK_o_wykreślenie_wpisu_z__ewidencji__szkół___i_placówek_niepublicznych_w_powiecie_białobrzeskim
  Wzór_zobowiązania__do_przestrzegania_wymagań_określonych_w_art._14_ust._3_ustawy_Prawo__oświatowe (1)
 

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe jest prowadzona na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. Poz. 406 z późn.zm1).) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. Poz. 189 ), które weszło w życie 21 maja 2012r.

 Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Białobrzegach.

1. Rejestr instytucji kultury prowadzi wydział Edukacji, Zdrowi, Kultury i Sportu, ul. Plac Zygmunta St. 9 26- 800 Białobrzegi, tel. 48 613 34 14 w. 107, 112,
@: edukacja@powiatbialobrzegi.pl
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach -  www.bialobrzegipowiat.pl w zakładce „kultura”.

3. Dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

Bezpłatnie - Otwarty dostęp przez stronę Biuletyn Informacji Publicznej (BIP),
Za opłatą - Wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu pokój nr 25.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie – wzór wniosku
w zakładce „kultura”.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuję na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.2)) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej strony podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Starostwie Powiatowym należy dokonywać na konto:53 9117 0000 0000 0576 2000 0010


 Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
 Pl. Zygmunta Starego 9 26 – 800 BiałobrzegiDo wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r., poz.423, 2015r., poz. 337, 1505.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2015r. , poz. 783

  REJESTR INSTYTUCJI KULTURY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
  WNIOSEK o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury
  Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Białobrzegach
 

Baza sportowa w szkołach powiatu białobrzeskiego

 

Największe wydarzenia sportowe, w których Starostwo jest patronem  i fundatorem nagród

 

15 rozgrywek sportowych eliminacji powiatowych szkół podstawowych

11 rozgrywek sportowych eliminacji powiatowych szkół gimnazjalnych

6 rozgrywek sportowych eliminacji powiatowych szkół ponadgimnazjalnych

 

32 imprezy sportowe rangi eliminacji powiatowych

 

 

Największa impreza sportowa organizowana przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach to 3 dniowe Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce, które odbywają się na stadionie miejskim w Białobrzegach.

Sponsor:  firma ,,Zbyszko”

Ilość startujących: około 550 osób

 

Kolejną imprezą,  co do wielkości są Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych.
W zawodach tych co roku bierze udział około 210 zawodników.

 

Na stałe w Powiatowym Kalendarzu Wydarzeń Sportowych są ujęte Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W sztafetach szkolnych startują 10-cio osobowe drużyny.

 

Dużą imprezą ze wspaniałymi nagrodami rzeczowymi dla każdego uczestnika jest Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współorganizowany z Powiatową Komendą Policji w Białobrzegach. W zawodach tych przeciętnie co roku bierze udział około 70 zawodników.

 

REGULAMIN I WYNIKI MISTRZOSTW POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  REGULAMIN ZAWODÓW SPOROTWYCH W LEKKIEJ ATLETYCE pn. „Szukamy Talentów” DLA SZKÓŁ PODSTAWOCYH, GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH KATEGORIA U16 (wiek 14 -15) i U18 (wiek 16-17)
 

Terminarz zawodów sportowych w roku 2019/2020

Najważniejsze imprezy kulturalne i sportowe, których organizatorem                       i współorganizatorem jest Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

 1. Konkursy recytatorskie: Mały Konkurs Recytatorski, Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski;
 2. Białobrzeski Festiwal Piosenki;
 3. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 4. Akcja Bezpieczne Ferie i Bezpieczne Wakacje;
 5. Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 6. Mistrzostwa powiatu: w czwórboju lekkoatletycznym, trójboju lekkoatletycznym, sztafetowych biegach przełajowych, indywidualnych biegach przełajowych, unihokeju, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce koszykowej oraz tenisie stołowym;
 7. Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce strażackiej;
 8. Konkurs na projekt kartki świątecznej.

 

 

Powiatowy terminarz zawodów sportowych w roku 2019/2020- mistrzostw powiatu, których patronem, fundatorem nagród, organizatorem i współorganizatorem jest starostwo białobrzeskie

Uwaga:

Realizacje zawodów zawartych w terminarzu aktualnie zawartym zawieszono z powodu koronawirusa – do odwołania!

SPRAWY PROCEDURALNE I WSZYSTKIE WNIOSKI ZWIAZANE Z PRACA WYDZIAŁU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE STAROSTWA W ZAKŁADCE „DLA MIESZKAŃCA-OGŁOSZENIA I DOKUMENTY- WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU.

 

  _115806_terminarz_rozgrywek_sportowych_eliminacje_powiatowe_dla_rocznika_2005_-2006_na_rok_szkolny_2019-2020.doc,

  _115830_terminarz_rozgrywek_sportowych_eliminacje_powiatowe_dla_szk_____podstawowych_na_rok_szkolny_2019-2020_rocznik_2007_i_m__odsi.doc,

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg