Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Wydział Budownictwa i Architektury - Wydział Budownictwa i Architektury, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział zapewnia realizację zadań w zakresie:

 

1. W zakresie spraw wynikających z ustawy Prawo budowlane odnoszących się do: budowy, utrzymania i rozbiórki wszelkich obiektów budowlanych, oraz dróg publicznych z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości innych organów.

 1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą,
 2. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych,
 3. zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę,
 4. przyjmowanie zgłoszeń o zamierzonych robotach budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 5. wydawanie na żądanie inwestora odrębnej decyzji  o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 6. zgłaszanie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej odnośnie zamierzonych robót,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości lub budynku celem wykonania robót budowlanych,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych na rozbiórkę obiektu,
 9. przenoszenie decyzji administracyjnej wydanej z art. 28 Prawa budowlanego na rzecz innego podmiotu,
 10. uchylenie decyzji  pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 11. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 12. zatwierdzenie projektu zamiennego w przypadku zmiany projektu budowlanego zatwierdzonego wcześniejszą decyzją,
 13. nakładanie obowiązku uzupełnienia dokumentów złożonych  przy wniosku o pozwolenie budowę lub zgłoszeniu budowy, robót budowlanych – w razie ich niekompletności,
 14. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
 15. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
  a. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami zasad ochrony środowiska,
  b. warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
  c. zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych w tym; techniczno –budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  d. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  e. wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie,
 16. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,
 17. prowadzenie rejestru wniosków i wydanych pozwoleń na budowę,
 18. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wydawanych w toku prowadzonych postępowań,
 19. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 20. rejestracja dzienników budowy,
 21. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw.

2. W zakresie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 1. przyjmowanie, archiwizowanie i opiniowanie kopii uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez poszczególne jednostki z terenu działania powiatu,
 2. uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod względem zadań samorządowych,

3. W zakresie spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
4. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg