Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Wydział realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony  cywilnej,  ochrony ludności i  spraw obronnych  w szczególności dotyczące:

 


1. realizowanie zadań Powiatu w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
2. przekazywanie decyzji Starosty oraz zarządzeń poleceń Wojewody do jednostek i instytucji funkcjonujących na obszarze powiatu, a w przypadkach szczególnych nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb obrony cywilnej oraz obronności,
3. organizowanie współpracy z sąsiednimi powiatami w zakresie zadań planistycznych oraz wzajemnej pomocy przy likwidacji zagrożeń, prowadzeniu akcji ratunkowych i ewakuacji ludności,
4. organizowanie współpracy Starostwa z powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami w zakresie planowania oraz realizacji powiatowego planu obrony cywilnej i planu zarządzania kryzysowego,
5. określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz współudział w przygotowaniu planu zarządzania kryzysowego,
6. współudział w koordynacji i aktualizacji przygotowywanych procedur reagowania kryzysowego i siatek bezpieczeństwa oraz sposobów zarządzania w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
7. monitorowanie oraz prognozowanie działań w zakresie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń,
8. koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie działań reagowania kryzysowego zgodnie z decyzją Starosty,
9. podejmowanie działań związanych z organizowaniem i wprowadzaniem systemu wykrywania i alarmowania ludności,
10. uruchamianie systemu ostrzegania, alarmowania i wykrywania skażeń dla potrzeb akcji ratowniczych,
11. współudział w tworzeniu zintegrowanego sytemu ratownictwa ogólnego i medycznego,
12. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań związanych z ewakuacją ludności spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami i udzielaniem pomocy poszkodowanym; współudział w opracowaniu oraz aktualizacji powiatowego Planu ewakuacji(przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia,
13. przygotowanie zasad działania i zakresów odpowiedzialności dla poszczególnych podmiotów i osób w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
14. organizowanie systemu szacowania strat i fazy odbudowy w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
15. organizowanie pomocy wójtom/burmistrzom gmin w czasie trwania zagrożenia lub kryzysu w zakresie wsparcia logistycznego i organizacyjnego,
16. współudział w realizacji zadań publicznych o charakterze ponad gminnym z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia ludzi i środowiska,
17. nadzorowanie tworzenia i przygotowania do działań obsad osobowych formacji obrony cywilnej w gminach,
18. sprawowanie nadzoru nad aktualnością dokumentacji organizacyjno-ewidencyjnej i planów działania formacji obrony cywilnej w gminach,
19. współudział w organizacji i prowadzeniu zawodów oraz konkursów dla młodzieży szkolnej z zakresu wiedzy o ochronie ludności a także zachowania się w sytuacjach zagrożeń,
20. organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności dla wójtów/burmistrzów, inspektorów ds. obrony cywilnej szczebla gminnego i innych jednostek organizacyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z Wojewodą Mazowieckim,
21. nadzorowanie wdrażania w gminach wytycznych i zarządzeń dotyczących planowania i szkolenia w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
22. udzielanie pomocy merytorycznej urzędom gmin, instytucjom i podmiotom gospodarczym oraz organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji przedsięwzięć szkoleniowych,
23. aktualizowanie bazy danych w zakresie sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych w rozbiciu na jednostki gminne,
24. realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych, pasz oraz ujęć i urządzeń wodnych na wypadek sytuacji kryzysowych i wojny,
25. ścisła współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach w zakresie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
26. opracowywanie rocznych wytycznych do działalności w dziedzinie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz planów:

  1. zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
  2. zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego,
  3. zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych,

27. opracowanie w latach parzystych trzyletnich programów szkolenia obronnego,
28. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z obronnością, w tym:
29. Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
30. stanowiska kierowania i stałego dyżuru,
31. świadczeń osobistych, rzeczowych i szczególnych na rzecz obrony, określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP,
32. koordynowanie wykonywania zadań obronnych, sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli ich wykonania w Starostwie, urzędach gmin i powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z Wojewodą Mazowieckim,
33. prowadzenie postępowania reklamacyjnego od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny z urzędu oraz na wniosek,
34. współdziałanie z WKU Radom jako  terenowym organem administracji wojskowej  
w zakresie prowadzenia czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony RP,
35. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
36. organizowanie, przygotowanie i prowadzenie powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych,
37. realizacja zadań natychmiastowego uzupełniania Sił Zbrojnych żołnierzami rezerwy, świadczeniami osobistymi, rzeczowymi i szczególnymi,
38. opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO),
39. sporządzanie zbiorczej karty ewidencji dokumentów w zakresie planowania obronnego,
40. współudział w sporządzeniu oraz aktualizacji powiatowego Planu w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
41. sporządzenie i aktualizowanie planu dystrybucji preparatów jodowych,
42. współudział w opracowaniu i aktualizacji powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
43. okresowe aktualizowanie podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, funkcjonujących na terenie powiatu, ujętych w wojewódzkim planie wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw,
44. współdziałanie w zakresie oczyszczania terenu powiatu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, współpraca z organami wojskowymi i cywilnymi,
45. realizacja zadań związanych z zapewnieniem pomocy w czasie pokoju, kryzysu lub wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom stacjonującym oraz przemieszczającym się przez teren powiatu (HNS),
46. sporządzanie okresowych i doraźnych meldunków, informacji i sprawozdań dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (WBiZK MUW),
47. udział w naradach, szkoleniach, treningach i ćwiczeniach organizowanych przez WBiZK MUW,
48. prowadzenie ewidencji magazynowej sprzętu obrony cywilnej użytkowanego przez samorząd powiatowy: ewidencji inwentarzowej, ewidencji konserwacji sprzętu oraz ewidencji eksploatacji sprzętu (szkolenia),
49. przyjmowanie i wydawanie materiałów oraz sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
50. rozmieszczanie przyjętego sprzętu, zabezpieczenie go przed pożarem, zniszczeniem i kradzieżą,
51. wykonywanie zabiegów konserwacyjnych sprzętu zgodnie z instrukcją, przepisami ppoż. i bhp,
52. przygotowanie sprzętu i materiałów do inwentaryzacji, uczestniczenie w niej, składanie pisemnych wyjaśnień w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych,
53. przygotowanie sprzętu do likwidacji (wybrakowania),
54. rozliczanie materiałów zużytych do konserwacji,
55. kontrolowanie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym,
56. utrzymywanie porządku na terenie magazynu,
57. otwieranie i zamykanie magazynu zgodnie z przyjętą procedurą oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu ochrony,
58. sporządzanie „Rocznych planów uwierzytelniania sprzętu dozymetrycznego”,
59. okresowe uzgadnianie stanów ewidencyjnych,
60. odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt i mienie w magazynie,
61. wytwarzanie, rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych na podstawie „Ustawy o ochronie informacji   niejawnych”,
62. współdziałanie w tworzeniu i realizacji programów rozwoju regionalnego, międzypowiatowych i wojewódzkich programów, prowadzenie spraw związanych
z realizacją polityki regionalnej województwa, kraju i Unii    Europejskiej w zakresie spraw należących do właściwości wydziału,
63. organizowanie działalności powiatowej komisji lekarskiej we współdziałaniu z samorządami gminnymi w planowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
64. współpraca z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku oraz służbami, inspekcjami, strażami.
65. przygotowanie projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
66. przygotowanie projektu sprawozdania starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
67. prowadzenie kancelarii niejawnej starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie ochrony informacji niejawnych, a w tym;

  1. nadzór nad obiegiem materiałów i  dokumentów niejawnych,
  2. prowadzenie okresowych kontroli obiegu dokumentów,
  3. przegląd dokumentów niejawnych pod względem ich merytorycznej przydatności i nadanych klauzul tajności.

68. gospodarowanie taborem samochodowym i technicznym.
69. prowadzenie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa merytorycznie związanych z zadaniami wydziału zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
70. sporządzania sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg