Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:


1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji  prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
3. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
5. Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
6. Wytaczanie powództw w sprawach o uznanie wzorców umów za niedozwolone.
7. Udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.
8. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
9. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.
10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi wynikająca z rocznego programu współpracy.
11. Realizacja zadań z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
12. Merytoryczna i techniczna obsługa Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartych konkursów ofert.
13. Kontrola realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym.
14. Przeprowadzanie postępowań w zakresie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu  oraz kontrola przeprowadzania tych zbiórek.
15. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
16. Wypowiadanie się w sprawie wniosku o rejestracją,
17. Żądanie dostarczania odpisów uchwał walnego zgromadzenia oraz niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia,
18. Występowanie z wnioskiem o nałożenie grzywny na stowarzyszenie, w razie niezastosowania się stowarzyszenia do żądań,
19. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami terenowymi stowarzyszenia,
20. Występowanie o usunięcie niezgodności z prawem w działalności stowarzyszenia lub naruszeń statutu, udzielanie ostrzeżeń władzom stowarzyszeń, występowanie do sądu o udzielenie upomnienia, uchylenie niezgodnej z prawem uchwały stowarzyszenia, rozwiązanie stowarzyszenia,
21. Występowanie z wnioskiem do sądu o wydanie zarządzenia tymczasowego w sprawie postępowania w czynnościach zarządu stowarzyszenia oraz o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwiązanie stowarzyszenia,
22. Występowanie z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla stowarzyszeń,
23. Występowanie z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia w wypadku braku odpowiednich władz lub wymaganej ilości członków stowarzyszenia,
24. Rejestracja stowarzyszeń zwykłych i nadzór nad nimi,
25. Nadzór nad fundacjami.

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg