Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Geodeta Powiatowy pełni funkcję:
1) naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
2) Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3) Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych.

 

Zadania Wydziału:


1. Współdziałanie w tworzeniu i realizacji programów rozwoju regionalnego, międzypowiatowych i wojewódzkich programów, prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki regionalnej województwa, kraju i Unii Europejskiej w zakresie spraw należących do właściwości wydziału.
2. Prowadzi obsługę punktu kasowego w Wydziale.
3. W zakresie ustawy z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (pgik) Geodeta Powiatowy odpowiada za:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a. prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust.1a pkt 2 pgik,
a) utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
b) utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
c) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
d) udostępnianie danych ewidencyjnych,
e) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
f) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
g) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
h) modernizacja ewidencji.
i) wykonywanie wypisów i wyrysów,
j) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
k) przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
l) występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych celem wprowadzenia zmian w ewidencji,
m) przyjmowanie odpisów prawomocnych orzeczeń i aktów notarialnych, z których wynikają zmiany w ewidencji gruntów i budynków,
n) przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych decyzji ustalających przebieg granic nieruchomości w celu ujawnienia ich  w ewidencji,
o) udostępnianie danych ewidencyjnych z jednoczesną ochroną tych danych,
p) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego

b.  prowadzenie dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 pgik, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,
a) zakłada i prowadzi geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
b) wydaje decyzje administracyjną o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu na wniosek podmiotu władającego tą siecią.
c. prowadzenie dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b pgik,
e. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 pgik;
2)  koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
a. organizuje narady koordynacyjne usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
      3)  zakładanie osnów szczegółowych;
a. zatwierdzanie projektów geodezyjnych osnów szczegółowych
b. przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrożeniu znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych
c. zarządzanie nieruchomościami państwowymi, wydzielonymi w związku z  usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i  magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triangulacyjnych
         4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie                 i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
         5)   ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
4. W zakresie Dekretu z 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej:
1) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomość ziemska jest przeznaczona na cele  reformy rolnej jako tytuł do wpisania na rzecz Skarbu Państwa w księdze hipotecznej prawa własności nieruchomości ziemskiej,
2) orzekanie o niezbędności utrzymania w mocy służebności gruntowych obciążających  nieruchomości ziemskie Skarbu Państwa,
3) zmiana treści utrzymanych w mocy służebności gruntowych stosownie do potrzeb   nowoutworzonych gospodarstw,
4) występowanie z wnioskiem o dokonanie odpowiednich wpisów w księgach wieczystych,
5) składnie wniosków o wpis do księgi hipotecznej wraz z niezbędną dokumentacją,
6) poświadczanie szkicu podziału, służącego do opisu granic działki, w przypadku nadania działki.
5. W zakresie Dekretu z 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym:
1) stwierdzenie czy nieruchomość podlega pod działanie dekretu
2) orzekanie o nadaniu własności nieruchomości dzierżawcom i ustalanie ceny nabycia,
3) orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz o ustalaniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy z innych tytułów niż dzierżawa,
4) zwalnianie od obowiązku uiszczenia ceny nabycia,
5) wydawanie zgody na nadanie resztówki,
6) wydawanie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania ustawowego terminu,
7) wydawanie zezwoleń na przekroczenie normy obszarowej dla osób uprawnionych.
8) Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej.
6. W zakresie Ustawy  o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych:
1) wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomości przez państwo będące podstawą wpisu prawa  własności dotyczącego oraz wpisu dotyczącego oznaczenia nieruchomości w zakładanych księgach wieczystych i ciążących na nieruchomości obciążeń,
2) wydawanie dodatkowych orzeczeń ustalających obciążenia, jeżeli prawomocne orzeczenie o zatwierdzeniu projektu scalenia lub o wymianie gruntów nie odpowiada warunkom określonym w  art. 4 ust. 3 wymienionej ustawy.
7. W zakresie Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców:     
1) Żądanie orzekania przez sąd unieważnienia nabytej niezgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nieruchomości położonej w granicach terytorialnych powiatu.
8. W zakresie Ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych:
1) Nieodpłatne przekazywanie w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,
9. W zakresie Ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
1) przekazywanie na wniosek organu wojskowego w zarząd gruntów stanowiących własność Skarbu   Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
2) przejmowanie nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej przez te organy za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa,
3) wydawanie decyzji o zajęciu nieruchomości na zakwaterowania przejściowe,
4) zapewnienie pomieszczeń zastępczych dla mieszkańców czasowe ewakuowanych ze strefy  niebezpieczeństwa i organizowanie ich przeniesienia do tych pomieszczeń,
10. W zakresie Ustawy  o gospodarce nieruchomościami:
1) dokonywanie darowizn nieruchomości na cele publiczne,
2) przygotowanie dokumentacji prawnej dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, zamiany, darowizny lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu i Skarbu Państwa,
3) przygotowanie dokumentacji prawnej dla nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa lub powiatu jednostkom samorządu terytorialnego będących przedmiotem sprzedaży za cenę obniżoną lub oddawanie w użytkowanie wieczyste,
4) nabywanie przez Skarb Państwa lub powiatu nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub przejmowanie w nieodpłatne użytkowanie wieczyste
5) dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa lub powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego, bez konieczności dokonywania dopłat,
6) przekazywanie gminom w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa lub powiatu, przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe,
7) występowanie z wnioskiem o przejęcie na własność Państwa zabytku nieruchomego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
8) tymczasowe zajęcie polegające na przyjęciu w zarząd zabytku nieruchomego,
9) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu w zakresie stanu prawnego nieruchomości,
10) orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na cele publiczne,
11) składanie w sądzie wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego lub jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania,
12) przeprowadzanie rozprawy administracyjnej po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego,
13) udzielanie zezwoleń osobie realizującej cel publiczny, na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, jeżeli zwłoka w jej zajęciu uniemożliwiłaby realizację celu publicznego,
14) ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości i wnioskowanie o dokonanie stosownego wpisu do księgi wieczystej,
15) udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
16) orzekanie o odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości,
17) dokonywanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
18) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej o wywłaszczeniu nieruchomości,
19) orzekanie o przyznaniu nieruchomości zamiennej.
20) ustalenie i wygaśnięcie w drodze decyzji trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej gruntów Skarbu Państwa
21) Wskazanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej.
22) Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i trwałego zarządu.
23) Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem jednostce organizacyjnej w razie wygaśnięcia trwałego zarządu, nakładów poniesionych na budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub modernizację budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem.
24) Składanie wniosków o podział nieruchomości Skarbu Państwa nie oddanych w trwały zarząd.
25) Opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu.
26) Orzekanie o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisie w katastrze nieruchomości
27) Prowadzenie spraw związanych z oddaniem zarządcą dróg w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.
11. W zakresie Ustawy  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:
1) przejmowanie wniosków i wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
2) określanie wysokości raty rocznej,
3) stwierdzanie uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
12. W zakresie Ustawy kodeks cywilny:
1) Wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela na rzecz Skarbu Państwa,
13. W zakresie Ustawy  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:
1) zatwierdzenie projektu, nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź   mienie gromadzkie,
2) zatwierdzenie projektu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
14. W zakresie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:
1) wydawanie zaświadczeń potwierdzających okoliczności, o których  mowa w art. 28 ust. 7 ustawy,
2) wydawanie decyzji w sprawach zwrotu działek pozostawionych do  dożywotniego użytkowania oraz   gruntów pod budynkiem  przejętych  za emeryturę.
15. W zakresie Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi  Skarbu  Państwa:
1) stwierdzanie wygaśnięcia użytkowania oraz przekazanie do Zasobu Nieruchomości Rolnych,
2) przekazywanie Lasom Państwowym na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów wchodzących w skład Zasobu w celu  zalesienia.
16. W zakresie Ustawy  o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
1) wydawanie decyzji o wyłączeniu użytków rolnych z produkcji,
2) naliczanie należności i opłat rocznych,
3) nakładanie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy  wartości użytkowej gruntów,  próchniczej warstwy gleby z gruntów  rolnych klas I, II, III a, III b, IV a, IV oraz torfowisk,
4) naliczanie opłat za niewłaściwe wykorzystanie próchniczej warstwy gleby,
5) naliczanie opłat w przypadkach stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy.
6) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony gruntów rolnych.
17. W zakresie Ustawy  o scalaniu i wymianie gruntów:
1) przeprowadzanie scalenia gruntów na koszt Skarbu Państwa lub odmowa jego przeprowadzenia,
2) przeprowadzenie wymiany gruntów na koszt Skarbu Państwa lub odmowa  jego przeprowadzenia,
3) wydawanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz zawiadomienie o tym wszczęciu,
4) zwoływanie zebrania uczestników postępowania dla wyboru rady uczestników scalania, a w przypadku nie wybrania rady w określonym terminie powoływania tej rady z urzędu,
5) upoważnienie geodety do przeprowadzenia szacunków gruntów oraz doraźnej działającej przy geodecie – projektancie scalenia i ewentualnie dodatkowych rzeczoznawców do tej komisji,
6) rozpatrywanie zastrzeżeń do uchwalonych zasad szacunków gruntów                i  wydawanie ewentualnego postanowienia o obowiązku stosowania zasad szacowania,
7) ogłaszanie wyników oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych objętych scaleniem,
8) zwoływanie zebrań uczestników scalenia w sprawie podjęcia uchwały co  do zgody za dokonany szacunek gruntów,
9) rozpatrywanie zastrzeżeń i wydawanie postanowień o akceptacji szacunków gruntów w przypadku niepodjęcia uchwały,
10) zawiadomienie sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego przez wydawanie  zgody na dokonanie zmian w stanie własności nieruchomości w trakcie trwania scalenia lub wymiany,
11) rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów scalania gruntów,
12) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
13) zawiadamianie uczestników scalenia o wejście w posiadanie nowo wydzielonych gruntów.
18. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw.
19. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane  z zadaniami wydziału.

 

WYDZIAŁ GRODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

 

 

geodezja@bialobrzegipowiat.pl

            tel. 486132308

Geodeta Powiatowy

 

Jolanta Wardecka

j.wardecka@bialobrzegipowiat.pl

geodetapowiatowy@bialobrzegipowiat.pl

tel. 486132308 wew. 20

 

Ewidencja Gruntów i Budynków

Łukasz Zbiciak

l.zbiciak@bialobrzegipowiat.pl

tel. 486132308 wew. 24

Mateusz Gostkowski   

g.gostkowski@bialobrzegipowiat.pl            

tel. 486132308 wew. 24

Piotr Kurowski

p.kurowski@bialobrzegipowiat.pl   

tel. 486132308 wew. 24

Dorota Dudkiewicz

d.gruszczynska@bialobrzegipowiat.pl

tel. 486132308 wew. 24

Gospodarka Nieruchomościami

Ewa Wanat

Ewa Wanat

tel. 486132308 wew. 26

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

podgk@bialobrzegipowiat.pl

tel. 486133186, 486132308

Anna Bolek

a.bolek@bialobrzegipowiat.pl

tel. 486133186 wew. 30

Agata Sobieraj

a.sobieraj@bialobrzegipowiat.pl

tel. 486133186 wew. 32

Agnieszka Pacholczak

a.pacholczak@bialobrzegipowiat.pl            

tel. 486133186 wew. 32

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg